You are here   Previous Issues   Volume 21 (2014)   Alternation Special Edition No 13 (2014)

Alternation Special Edition No 13 (2014) African Languages in South Africa’s Dispensation of Freedom and Democracy

ARTICLES

 • Nobuhle Ndimande-Hlongwa, Nhlanhla Mkhize and Gregory Kamwendo   Editorial: African Languages in South Africa’s Dispensation of Freedom and Democracy | PDF
 • Russell H. Kaschula and Pamela Maseko   The Intellectualisation of African Languages, Multilingualism and Education: A Research-based Approach | PDF
 • Sandiso Ngcobo   Written Mixed Language Variety in Multilingual South African Media: Intellectualisation of African Languages (isiZulu) | PDF
 • Sisonke Mawonga, Pamela Maseko and Dion Nkomo   The Centrality of Translation in the Development of African Languages for Use in South African Higher Education Institutions: A Case Study of a Political Science English - isiXhosa Glossary in a South African University  PDF
 • Nobuhle Ndimande-Hlongwa   Ukufunda Nokufundiswa Kwezilimi Zomdabu Zase – Afrika Ezikhungweni Zemfundo Ephakeme ENingizimu Afrika: Izingqinamba Namathuba Okusetshenziswa Kwezilimi Emikhakheni Eyahlukene  | PDF
 • Hloniphani Ndebele   Promoting Indigenous African Languages Through Information and Communication Technology Localisation: A Language Management Approach | PDF
 • Nhlanhla Mkhize, Nolwandle Dumisa and Ethel Chitindingu   Democratising Access and Success: IsiZulu Terminology Development and Bilingual Instruction in Psychology at the University of kwaZulu-Natal | PDF
 • Tholani Hlongwa, Nokukhanya Ngcobo, Bonakele Mhlongo and Sibusiso Ntuli   IsiZulu as Conduit for Accessing Education: Students becoming Partners in Knowledge Discovery  | PDF
 • Phephani Gumbi   Ubuliminingi esiFundazweni saseFreyistata: Okwenzeka ezindlini zokufundela eNyuvesi yaseFreyistata | PDF
 • Thabisile Buthelezi, Bonakele Mhlongo and Tholani Hlongwa   IsiZulu Metaphor as a Vehicle for Terminology Extensions in isiZulu Academic Language: Lessons Learnt in Postgraduate Language and Media Education Modules at a South African University  | PDF
 • Vuyokazi Nomlomo   Reflections on the Use of an African Language in Science Teaching and Learning in the Intermediate Phase: A Case Study in two Western Cape Primary Schools  | PDF
 • Thabile Mbatha   Teaching Literacy in Linguistically Diverse Foundation Phase Classrooms in the Mother Tongue: Implications for Teacher Education  | PDF
 • Nompumelelo Zondi   Correlation between Student Performance and Medium of Instruction: A Self-Reflexive Perspective  | PDF
 • Nokukhanya Ngcobo, Zinhle Nkosi, Thabisile Buthelezi and Sibusiso Ntuli   The Use of a Situational Approach in Teaching isiZulu Language to Non-mother Tongue Speakers  | PDF
 • Zinhle Primrose Nkosi   Le Mpi Akuyona Eyamagwala: IsiZulu Njengolimi Lokufundisa Nokucwaninga ENyuvesi YaKwaZulu-Natali  | PDF
 • Aldin Mutembei   African Languages as a Gateway to Sustainable Development, Democracy and Freedom: The Example of Swahili | PDF
 • Nakanjani Sibiya   Inkululeko Yokukhuluma Kwabamaphephandaba: Ukuhlaziywa Kwezingosi Zomgosi Ephephandabeni Isolezwe LangeSonto nasephephandabeni Ilanga LangeSonto  | PDF
 • Gregory Kamwendo   Language, Freedom of Expression and Access to Information: Digging Deep into the 2013 John Dube Memorial Lecture  | PDF
 • Nobuhle Ndimande-Hlongwa and Leonce Rushubirwa   Gender Inequality and Language Reflections in African Indigenous Languages: Comparative Cases from IsiZulu and Kiswahili  | PDF
 • Evangeline Bonisiwe Zungu   Retaliatory Rights in the Naming of Children in a Zulu Family: A Narrative Analysis | PDF

Click here for information on contributors

Click here to read the full issue


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved