You are here   Previous Issues   Volume 10 (2003)   Alternation Special Edition No I (2003)

Alternation Special Edition No I (2003) Translations from Baudelaire

 • Les Fleurs du Mal/ The Flowers of Evil | PDF 
 • IHubo ku Buhle/ Hymn to Beauty | PDF
 • Imvumelwano/ Correspondence | PDF
 • Ialbhathrosi/ The Albatross | PDF
 • Umuntu nolwandle/ Man and the Sea | PDF
 • UBuhle/ Beauty | PDF
 • Izimukazi/ The Giantess | PDF
 • Umpheme/ The Balcony | PDF
 • Isihluthu/ Head of Hair | PDF
 • Ubucwebe/ The Jewels | PDF
 • Kusuka ngaphakathi ekujuleni/ De profundis clamavi | PDF
 • ILethi/ Lethe | PDF
 • Ikati/ The Cat | PDF
 • Impidiselomuva/ Reversibility | PDF
 • Kude le nala/ Far From Here | PDF
 • Umningo/ Meditation | PDF
 • Uzothini-ke kulo kuhlwa, mphefumulo ohluphekile onesizungu/ What will you say tonight, poor lonesome soul | PDF
 • Ingcuba/ A Carrion | PDF
 • Ngikuthanda ngokulinganayo kunye nompheme wobumnyama/ I adore you as much as the vault of night | PDF
 • Uyobeka umhlaba wonke endleleni yakho/ You would take the entire universe | PDF
 • Kulona oweneme kakhulu/ To One Who Is Too Gay | PDF
 • Isimemo sohambo/ Invitation to the voyage | PDF
 • Umkhumbi omuhle/ The Beautiful Ship | PDF
 • Okungesanakulungiseka/ The Irreparable | PDF
 • Iculo Lasenkwindla/ Autumn Song | PDF
 • Kothize uMadona Iphuma-Sinikelo sobuciko samaSpeniya/ To a Madonna Ex-Voto In The Spanish Style | PDF
 • Amakati/ The Cats | PDF
 • Ububende I/ Spleen I | PDF
 • Ububende II/ Spleen II | PDF
 • Ububende III/ Spleen III | PDF
 • Ububende IV/ Spleen IV | PDF
 • Indawobume/ Landscape | PDF
 • Intathakusa/ The Early Hours of Morning | PDF
 • Lowomzanyana wenhliziyo enkulu eyayinesikhwele ngawe/ The servant with a great heart you were jealous of | PDF
 • Angikhohliwe, maduzane nedolobha/ I have not forgotten, near the town | PDF
 • Amehlo kaBhetha/ Berthe's Eyes | PDF
 • Amakhosikazana amadala ku Victor Hugo/ The Little Old Women To Victor Hugo | PDF
 • Ukuthatha kokuhlwa/ The Twilight of Evening | PDF
 • UMphefumulo wewayini/ The Soul of the Wine | PDF
 • Lebhosi/ Lesbos | PDF
 • Izintokazi ezilahliwe: uDelfini noHipholithi/ Damned Women: Delphine and Hippolyta | PDF
 • Izintokazi ezilahliwe/ Damned Women | PDF
 • Odade ababili abahle/ The Two Kind Sisters | PDF
 • Isiphethu segazi/ Tbe Fountain of Blood | PDF
 • Imkhuleko kaSathane/ Satan s Litanies | PDF
 • Ukufa kwabantulayo/ The Death of the Poor | PDF
 • Uhambo ku Maxine du Camp/ The Voyage To Maxime Du Camp | PDF

Click here to read the full issue


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved