Navigation

  Report broken link

  You are here   Previous Issues   Volume 10 (2003)   Alternation Special Edition No I (2003)

Alternation Special Edition No I (2003) Translations from Baudelaire

  • Les Fleurs du Mal/ The Flowers of Evil | PDF 
  • IHubo ku Buhle/ Hymn to Beauty | PDF
  • Imvumelwano/ Correspondence | PDF
  • Ialbhathrosi/ The Albatross | PDF
  • Umuntu nolwandle/ Man and the Sea | PDF
  • UBuhle/ Beauty | PDF
  • Izimukazi/ The Giantess | PDF
  • Umpheme/ The Balcony | PDF
  • Isihluthu/ Head of Hair | PDF
  • Ubucwebe/ The Jewels | PDF
  • Kusuka ngaphakathi ekujuleni/ De profundis clamavi | PDF
  • ILethi/ Lethe | PDF
  • Ikati/ The Cat | PDF
  • Impidiselomuva/ Reversibility | PDF
  • Kude le nala/ Far From Here | PDF
  • Umningo/ Meditation | PDF
  • Uzothini-ke kulo kuhlwa, mphefumulo ohluphekile onesizungu/ What will you say tonight, poor lonesome soul | PDF
  • Ingcuba/ A Carrion | PDF
  • Ngikuthanda ngokulinganayo kunye nompheme wobumnyama/ I adore you as much as the vault of night | PDF
  • Uyobeka umhlaba wonke endleleni yakho/ You would take the entire universe | PDF
  • Kulona oweneme kakhulu/ To One Who Is Too Gay | PDF
  • Isimemo sohambo/ Invitation to the voyage | PDF
  • Umkhumbi omuhle/ The Beautiful Ship | PDF
  • Okungesanakulungiseka/ The Irreparable | PDF
  • Iculo Lasenkwindla/ Autumn Song | PDF
  • Kothize uMadona Iphuma-Sinikelo sobuciko samaSpeniya/ To a Madonna Ex-Voto In The Spanish Style | PDF
  • Amakati/ The Cats | PDF
  • Ububende I/ Spleen I | PDF
  • Ububende II/ Spleen II | PDF
  • Ububende III/ Spleen III | PDF
  • Ububende IV/ Spleen IV | PDF
  • Indawobume/ Landscape | PDF
  • Intathakusa/ The Early Hours of Morning | PDF
  • Lowomzanyana wenhliziyo enkulu eyayinesikhwele ngawe/ The servant with a great heart you were jealous of | PDF
  • Angikhohliwe, maduzane nedolobha/ I have not forgotten, near the town | PDF
  • Amehlo kaBhetha/ Berthe’s Eyes | PDF
  • Amakhosikazana amadala ku Victor Hugo/ The Little Old Women To Victor Hugo | PDF
  • Ukuthatha kokuhlwa/ The Twilight of Evening | PDF
  • UMphefumulo wewayini/ The Soul of the Wine | PDF
  • Lebhosi/ Lesbos | PDF
  • Izintokazi ezilahliwe: uDelfini noHipholithi/ Damned Women: Delphine and Hippolyta | PDF
  • Izintokazi ezilahliwe/ Damned Women | PDF
  • Odade ababili abahle/ The Two Kind Sisters | PDF
  • Isiphethu segazi/ Tbe Fountain of Blood | PDF
  • Imkhuleko kaSathane/ Satan s Litanies | PDF
  • Ukufa kwabantulayo/ The Death of the Poor | PDF
  • Uhambo ku Maxine du Camp/ The Voyage To Maxime Du Camp | PDF

Click here to read the full issue


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved